Ухвальнута

дырэктарам   ТАА “Борць”

 І. Хаменкам

Загад №4   20.10.2015 г.

ДАМОВА

раздробаваму купу-прадажу нах узоры

ДОГОВОР

розничной купли-продажи по образцам

г.Мінск

Таварыства абмежаванай адказнасці «Борць», далей – Прадажац, ва собе дырэктара Хаменкі Ігара, які дзее водле Статута, з аднаго бока, ды  Купец, з другога бока, а разам – Бокі, зугоднуты нахступным:

 

Гэта дамова ёсць дамова далучанню (арт. 398 Грамадзянскага Кодэкса Рэспублікі Беларусь)

1. ПЕРАДМЕТ ДАМОВЕ

1.1. Прадажац мусі дайнуці, а Купец – абплатнуці ды забернуці тавар, корыст якім не мае нах мэце прадпрымальніцкія  дзеі.

2. ДАЛУЧАННЕ ДАМОВЕ ДЫ КОН ДАМОВУ

2.1. Купец выбера тавар  нах узоры  ва краме алюба з інтэрнэт -сайтаў Прадажца, зупраўдзі ад Прадажца цэны (залежна ад воза тавар Купцу), магчымую дату ды час дажу тавар, а таксама весці месца даставу.

2.2. Купец замові тавар  ды плаці за яго паперадне ва краме Прадажца алюба здалля   - нах банкаўскі  рахунак Прадажца. Да далляплату Купец мусі кладнуць весткі аб собу ва бланк Прадажца ды атрымнуць рахунак нах плат.

  Тавар без паперадняга абплата можа быць дайнут з года Прадажца. Ва гэтым выпадку бокі могуць укладнуць іншую дамову.

2.3. Акцэпт аферту ды далучанне дамове чыняць платам (часткавым алюба цэлым) за тавар.

2.4. Прадажац мае права меняці цэны замоўнутаму тавару, колі ва тэрміну  дзеянню рахунку Купец  не абплатнуў тавар цалкам.

2.5. Найвялікшы тэрмін даставу тавар Купцу Прадажац весці ва рахунку.

2.6. Дамову лічыці коннутай Прадажцам, колі тавар стаўнут Купцу ва зугоднутыя Бокамі месца ды час.

3. ПАКАРАННІ БОКАМ

3.1. Ва выпадку дастава Тавар за тэрмін, вестнуты ва рахунку, Прадажац плаці Купцу водле законаў Рэспублікі Беларусь.

3.2. Ва выпадку адмова Купца забернуці тавар ва зугоднутым Бокамі месцы ды часу, Купец кампенсуе чыннутыя гэтым траты Прадажца, а Прадажац можа тоесаміці гэта  косу дамову.

3.3. Бокі не маюць віну за някон дамову, які вынікнуў з грунта надзвычайных акалічнасцяў. Тэрмінам “надзвычайныя акалічнасці” Бокі абзначаюць незалежныя ад волі Бокаў выпадкі, якія немагчымяць меркаваны кон дамову, ды аб якія была вестнута цягам пяць дзені ад іх ява.

 Падчас надзвычайных акалічнасцяў, тэрмін кону Бокам дамову доўжаць нах час, які дзеяць тыя акалічнасці, алюба нах зугод Бокаў меняюць замову Купца, алюба косуюць дамову.

4. ІНШАЕ

4.1. Плата Купца не ёсць камерцыйная пазыка.

4.2. Рот грошы Купцу ва выпадку коса дамову нах грунту надзвычайных акалічнасцяў ці п. 3.2. дамовы Прадажац конае паслед прадажа тавар, замоўнуты Купцам, цягам 3 дзені.

4.3. Рахунак ёсць дадатак дамове.

4.4. Зуперачкі, якія вынікаюць з кона дамову, Бокі лагодзяць абмеркаваннем водле прэтэнзійнага лада развязу зуперачкі. Тэрмін адказу нах прэтэнзію – 5 дзені. Колі Бокі не паразумеюцься, зуперачку разгледзі суд г.Мінска.  

5. ВЕСТКІ АБ ПРАДАЖАЦ

5.1. ТАА «Борць», каб.1,  п.1н,  д.64,  пр. Партызанскі,  220026 г. Мінск, кантакт-нумар   +375-17-345-93-17,  УНП 101441410, р/р BY36OLMP30120000083420000933 ва ААТ “Белгазпрамбанк”, код OLMPBY2X.

Общество с ограниченной ответственностью «Борць», далее – Продавец, в лице директора Хоменко Игоря, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Покупатель, с другой стороны, а вместе - Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

Этот договор является договором присоединения (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец  обязуется дать, а Покупатель - оплатить и принять товар, пользование которым не связано с предпринимательской деятельностью.

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Покупатель выбирает товары по образцам в магазине или на интернет-сайтах Продавца, уточняет цены у Продавца (в зависимости от доставки товара Покупателю), возможную дату и время получения товара, а также сообщает место доставки.

2.2. Покупатель заказывает товар и вносит за него предоплату в магазине Продавца или дистанционно – на расчётный счёт Продавца.  До  дистанционной оплаты  Покупатель должен внести информацию о себе в бланк Продавца и получить счёт на оплату.

  Товар без предворительной оплаты может быть отпущен по желанию Продавца. В этом случае стороны могут составить другой договор.

2.3. Акцепт оферты и присоединение к договору осуществляются оплатой (частичной или полной) за товар.

2.4. Продавец имеет право изменять цены заказанного товара, если Покупатель не оплатил товар полностью за время, в течение которого счёт действителен.

2.5. Максимальный срок доставки товара Покупателю Продавец объявляет в счёте.

2.6. Договор считается исполненным Продавцом, если товар доставлен Покупателю в место и время, согласованные сторонами.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нарушения срока доставки товара, объявленного в счёте, Продавец отвечает, исходя из законодательства Республики Беларусь.

3.2. В случае отказа Покупателя забрать товар в согласованных Сторонами месте и времени Покупатель компенсирует нанесённый этим Продавцу ущерб, а Продавец может воспринимать это как расторжение договора.

3.3.  Стороны не несут ответственность за нарушение условий договора в случае форс-мажора. Под определение форс-мажора попадают случаи независимые от воли Сторон, при которых невозможно выполнить условия договора, и о которых было сообщено в течение пяти дней с момента их появления.

В случае форс-мажора срок исполнения Стороной условий договора продлевается на время, в течение которого он действует, или по соглашению Сторон заказ Покупателя изменяют или договор расторгают.

4. ПРОЧЕЕ

4.1. Плата Покупателя не является коммерческим займом.

4.2. Возврат денег Покупателю в случае расторжения договора, вызванного форс-мажором или  п.3.2 договора, Продавец  делает после продажи товара, заказанного Покупателем, в течение трёх дней  

4.3. Счёт является приложением к договору.

4.4. Споры, которые возникают в процессе исполнения договора, Стороны разрешают путём переговоров согласно претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 5 дней. Если Стороны не придут к взаимному согласию, спор подлежит рассмотрению в суде г.Минска   

5.РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

5.1. ООО «Борць», каб.1, п.1н, д.64, пр. Партизанский, 220026 г.Минск, телефон   +375-17-345-93-17,  УНП 101441410,  р/с BY36OLMP30120000083420000933 в ОАО «Белгазпромбанк», код OLMPBY2X

 

Адрес магазина:

Минск, пр.Партизанский, 64-1Н
 

Режим работы магазина:
10:00-19:00 в Пн-Пт
10:00-14:00 в Сб
© 1995-2021 Ваш магазин. Все права защищены
Разработка и дизайн сайта Proweb

Свид-во о госрегистрации № 101441410 Мингорисполкома от 02.08.2001 г. В торг. реестре РБ: №285138,03.09.2015 г. администрацией Заводского р-на г. Минска.
Способы оплаты: наличный расчёт, пластиковой карточкой, безналичный расчёт.

Адрес: пр. Партизанский, 64-1Н, г. Минск, 220018, Беларусь. Телефоны: +375 17 361 93 17, +375 29 776 26 76, +375 44 776 26 76.
Магазин, продажа бытовой и кухонной техники, сантехники, мягкой и корпусной мебели. Огромный выбор товаров, низкие цены, бесплатная доставка. Мы работаем для вас уже 20 лет!
наверх